زیرنورماه - علی اکبربوژمهرانی

ازهمه چیزوهمه جا

گلایه از زمانه

قلم بردست دارم من هم اکنون

که بنویـــسم کلامی بادلی خون

کلامــم ازدل بیمار خویش است

نگاهم از نگاه زار خویش است

غمــی دراین دلــم کاشـانه کرده

که این غم حال من دیوانه کرده

غــــم رســـوایــی وآه ورذالـــت

غم بی مایگی در خواب وغفلت

ببین مــردم چگونه بیقرارند!

زِهـرچیزی درایــن دنیابنالند!

بنالـــند از تــهاجــم های فرهنگ

چرااینگونه گشت اسلام،کمرنگ؟

مگراســــــــلام دیــــــن واقعــــی نیست؟

مگراین دین همان دین نبی(ص) نیست؟

چرااینگونه گشته خواروبی رنگ؟

چرا مــردم نـدارند ذره ای ننــگ؟

چرااینکونه مفلوک زمانیم؟

چرا غرق تجمّل در نهانیم؟

ببین دختـر ، پسرباهم رفیقند!

به هم نامحرم وبا هم شفیقند!

ببین رخت ولباس وکفششان را!

ببین دستبنــد وگردنبنــدشان را!

 

ببین هرکس به فکر کارخویش است!

کمـــک خواهی مثال زَهر نیش است!

چرااینگونه دنیا گشته خاموش؟

چرانام شهید ، گشته فراموش؟

مگر مـولایـمان یاری نخواهد؟

مگرازشیعه همکاری نخواهد؟

کجارفتند آن یاران عاشق؟

کجا ماندند دلـداران  لایق؟

امام عصر(عج)تنـهاوغریب است

به دنیای کنون او بی حبیب است

خدایا فرصتی تا زنده هستم

امامــــم را ببینم عهـد بستم

.................................

علی اکبربوژمهرانی


+ نوشته شده در  ۹۱/۰۶/۱۲ساعت 13:28  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

روزگار

چه ایام پرازنجواودردی

چه مردم زادگان گرم وسردی

زهر قشری بخواهی می توان دید

یکی سیرویکی دیگرچو نومید

یکی معتادوپفتال وخرابست

یکی دیگربه دنبال شرابست

یکی افتاده دنبال زر و سیم

یکی دیگرزخانه گشته است جیم

یکی داردهوای عیش ونکبت

به دنبال زنان بی نجابت

یکی با پول مردم می کندحال

سواربنزوماشینهای باحال

یکی دزداست وازدیوارمردم

رودبالاوبعدهم می شودگم

یکی دیگر بود دزدی زبردست

به جیب وکیف مردم می برد دست

یکی کاسب بوقت کسب وکارش

فروشد کم زکیل ووزن بارش

بسی تاجربه هنگام تجارت

نشان چون می دهد از خود مهارت

به بازار آورد اجناس چینی

به جای جنس خوب،آنرا ببینی

یکی از آب گل ماهی بگیرد

یکی از درد واز آهی بمیرد

یکی مدرک بدست وهست بیکار

زبیکاری وحسرت گشته بیمار

یکی محتاج وبیمار وعلیل است

زفقروبی کسی پست وذلیل است

یکی محتاج یک امضاست اما

همیشه صورتش پیداست اما

یکی دیگرولی کارش ردیف است

چرا؟چون پول در جیبش شریف است

خلاصه این حکایت همچنان هست

ولی در بین مردم خوب هم هست

یکی اهل خداودین وایمان

مداوم در عبادت از دل وجان

یکی اهل کمک کردن به مردم

شب وروزش شده خدمت به مردم

یکی درجنگ رفت وجان خود داد

یکی ازمال در راه خدا داد

یکی از خیرین مدرسه ساز

بسازد مدرسه نامش بود راز

غرَض دنیابه کل کارش همین است

یکی شادویکی دیگر غمین است

امور دنیوی پایان ندارد

تنشهای زمین درمان ندارد

قلم در دست من کمرنگ گردد

ولی خلقت به کارش منگ گردد

درآخرقُل که عامِلنا بِفَضلِک

اِلـآها  لا تُعامِلنا بِعَدلِک 

ــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۶/۱۱ساعت 23:45  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

جملات کوتاه3

 
فرصت عاشق شدن یک فرصتی در زندگیست

عاشقی هم گاه گاهی مثل کاربندگیست

می شود فرصت غنمت کرده وآنرا ربود

چون اگرآنرانگیری بعدآن افسردگیست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذهنهارامی توان در سرنوشت از سر نوشت

قلبها را می توان برروی آن با زر نوشت

بی کسی ها را ولی باید فراموشش نمود

زخمها را هم شود در دامنی از پر سرشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهربانی راتعامل بر سردلدار نیست

جان به یغما بردن از پیشینه بیمار نیست

لحظه های ناب ایمان را توجه بایدت

ساز وآواز خوشی را کار هر بیکار نیست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعرازعلی اکبربوژمهرانی

20/5/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۵/۲۴ساعت 1:55  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

دلشاد


سرفرازند همانان که به دل شادانند

خرّم وخوش خبروخوشدل و خوشحالانند

زندگی را به خوشی سیر کنند و بروند

سازشادی زده وبه غصّه ها نادانند

ازگل وبلبل وسنبل همه لذت ببرند

وقت مشکل یا علی(ع)گفته وحلالانند

آدمی را نتوان دور زمشکلها دید

دلخوشان بین که چه راحت اهل پیکارانند

عمررا فرصت غم خوردن ونالیدن نیست

غُصّه خوران همه نالان وزبیمارانند

لذّت عمرنبردند حریصان زطمع

این تلذذ سهم آنان که زدلشادانند

.....................

شعر از علی اکبربوژمهرانی

15/5/1391

 

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۵/۲۳ساعت 15:29  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

یارب

 

یارب عدم نظر مبادا

دوری زتو وسفر مبادا

عمری زکرامت تو خوردیم

دنبال ره دِگر مبادا

وزجود وعنایت تو بردیم

دنبال کسِ دگر مبادا

وزغافله عمر بماندیم

جامانده زهمسفر مبادا

روزی که شود نوبت رفتن

باحرص به پشت سر مبادا

تافرصت عمریست برایم

اندوخته سیم وزر مبادا

یارب نظری به بنده خود

یک لحظه بی نظر مبادا

شیطان همیشه درکمین را

سلطه به من و اثر مبادا

دنیا گذرموقت ماست

دلداده به این گذر مبادا

سخت است رسیدن به سعادت

فکر ثمر دِگرمبادا

غافل زحریم دوست بودن

خوابیدن در سحر مبادا

....................

شعر از علی اکبربوژمهرانی

10/5/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۵/۲۲ساعت 0:26  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

آسوده خاطر

قلبم تپید ودلم هم معاف شد

دلشوره های عجیبم به یکباره صاف شد

شور دوگانگی بسرم زد زبی کسی

غوغا درون سینه صافم مضاف شد

لب ترنموده و سکان عاشقی

باطیف عاشقان جهان هم مصاف شد

انگار تاکنون زخلایق نبوده ام

بس محفلم به محفل اهل خلاف شد

یک عمر در تپش بی کرانه ها

آسایش دلم به زبان وبه لاف شد

بیهوده وبه عدم سیر نموده ام

این سیر به بَدان هم کلاف شد

اماتپید بیکباره قلب تیره ام

ازتیرگی بجست وزغفلت معاف شد

موجی زحس شقایق به خود گرفت

این حس مثال حس عبد مناف شد

آزاد شد تفکر وراهم زبی کسان

گویا مخالف باهرخلاف شد

مهران به سمت خدا راه طی نمود

راهی که طی نمود به جنت کفاف شد

.............******...............

علی اکبربوژمهرانی

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۵/۱۵ساعت 0:39  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

دوست


دوست آنست که غمخوارتوباشد

درخنده ودرگریه گرفتار تو باشد

درمیکده عشق تورا جام بنوشد

دروقت غریبی چوخریدارتوباشد

هنگام سجودت به تو ایمان بچشاند

دوران تعلل چوپرستار تو باشد

وقتی که به مشکل بخوری جامه ببندد

وقتی که تو شادی ،طرفدارتوباشد

غافل نشود دوست زاحوال دل دوست

گرباتو نباشد دل او یارتوباشد

اورا نبود فکرجدایی زره دوست

از غُصّه دوری تو بیمار توباشد

درراز ونیازش به دعا دست برآرد

دروقت نیایش به لب اذکار تو باشد

.............................

.............................

شعر از علی اکبر بوژمهرانی

7/5/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۵/۱۲ساعت 19:41  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 


دفتر عشـــق كه بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواین التماسرو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ــــــ
-
+ نوشته شده در  ۹۱/۰۵/۰۵ساعت 20:44  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

بی کس

 
1=   
شب زده ای بی کسم

بی خود ودلواپسم

ناله کنم بی سبب

بس که به پیش وپسم

.......................

2=   راز درونم تویی

در پی تو هر سویی

جان به تو تقدیم باد

شعروشعارم تویی

.....................

3=   ما به تو بیمار بی

در ره تو خار بی

سوی توبااشتیاق

مایل دیدار بی

.......................

4=   عشق تو دل را ربود

خلق وجهان در سجود

طالع خوش سیرتی

موجب بود ونبود

.......................

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

2/5/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۵/۰۵ساعت 19:24  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

رازتپش قلب

عشق درپستوی نهان قلبی غرق در مهر،

باحضورگرم معشوق،درمعرکه خیالی باطل،

باتقدیری ازپیش تعیین شده،پیش قدم بسوی سزاوار شدن،

مجذوب زمین همچون برگ خزان پاییزی،

راه خود گم کرده وهمچنان می تازد.

تاختنی نه ازورای زمان،بلکه بی خیال ازآن،

چون بجای جریان خون وتپشهای استرس وار،

تودرآن جای گرفته ای،توکه اگرنبودی او هم نبود،

پس باش تااوهم بتپدوزندگی کن تا اوهم موج بزند،

وعاشق باش تااوهم عاشقانه پیمان ببندد،

واین است راز عشق......... 

ــــــــــــــــــــ.............ـــــــــــــــــ
علی اکبربوژمهرانی+ نوشته شده در  ۹۱/۰۴/۳۱ساعت 19:35  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

مهدی بیا

مهدی بیا که آمدنت دیر می شود

چون این مُرید،پیر و زمین گیرمی شود

مهدی بیا که دلم را کنی رها

این دل به شوق نگاهت زجهان سیر می شود

مهدی بیا که جدایی ،دگر بس است

فرصت تمام ونوکر تو پیر می شود

آقابیا که خلایق به آمدنت

بردشمنان تو،دست به شمشیر می شود

مولا بیا که جهان را صفا دهی

چون خواب من به تو تعبیر می شود

فریاد شیعه بلند است ای صاحب زمان

خود را رسان که دشمن تو شیر می شود

عمریست منتظربه آمدنت مانشسته ایم

این عشق وانتظار به تو تفسیر می شود

خورشید وماه غبطه روی تو می خورند

اهریمن ازوجود تو دلگیر می شود

جانا بیا که شاهی عالم به دست توست

وقت رهایی شیعه ززنجیر می شود

......................

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

22/4/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۴/۲۳ساعت 23:20  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

فرار از غفلت

روزها فکر من اینست که غافل نشوم

درمیان موج غفلت خوار وباطل نشوم

فرصت کوتاه عمر از درد و غم دورش کنم

دربهای بی کسی را من چو داخل نشوم

راز محنت بگشایم از درون سینه ام

پندها را بشنوم من تا که جاهل نشوم

لاله های دشت وصحرا را ببویم یک به یک

راه فردا را بجویم از اراذل نشوم

حق به جانب می شوم گر در دیار عاشقان

سعی بنمایم که با ناکس مُواصل نشوم

میزبان مهربانی باشم و غرق در آن

دست محتاجی بگیرم ساز باطل نشوم

...................

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

20/4/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۴/۲۱ساعت 0:18  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

دنیای کودکی

کودکی دنیای بازیها بوَد

فکرکودک پُر زشادیها بوَد

کودکی را کِی بود اندوه وغم

چونکه بودش عالمی بی همّ و غم

فکرکودک خالی از هر مشکل است

دوستدار قَلطِ در خاک وگل است

سینه اش خالی زِهَر جور وجفاست

قلب او مملوّ از مهر و صفاست

کودکی دنیای شیرینی بود

دفتری با برگ زرّینی بود

های و هوی کودکان بی محتواست

زندگی با کودکان اوج صفاست

کودکان شیرینی هر خانه اند

مایه امّید اهل خانه اند

کودکی یک عالم بی واهمه

فرصتی بود وگذشت از ماهمه

کودکی آزادی از مسئولیت

خوردن وخوابیدن ومعصومیت

کودکی یعنی سرای  آرزو

آرزوهای قشنگ و زیرو رو

کودکی یعنی نخوابیدن به تب

بازی و سرگرم بودن تا به شب

کودکی دوری زِهَر دوز وکلک

چهره ای معصوم مثل یک مَلَک

این کلام از صاحب حق آیدَت

کودکان را مهربانی بایدَت

جمله آخر بگویم این کلام

این کلامم باشدافسوسی به کام

کاش می شد کودکی از سر گرفت

زندگی و فرصتی دیگر گرفت

...................

شعر از علی اکبر بوژمهرانی

9/4/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۴/۱۲ساعت 20:1  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

تجسم عشق

من صدای باد را در دُور و اطرافم تجسّم می کنم

از تبسّم های طوفان گاه گـاهی هــم تبسّم می کنم


من نوای گـرم وعــاشق گونه معشوق را بر جـان خـــریدم

باصدایش برتمام لحظه های ناب عاشق گونه ایمان رسیدم


من طلوع زرد خورشید قشنگ مهربانی را کشیدم

پشت دیواربلندآرزوهای محالم بی صدا و پُرامیدم

من.............

........................

علی اکبربوژمهرانی

5/4/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۴/۰۶ساعت 18:47  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

تلنگر


ای آنکه همیشه فکر خوابی

دنبال رَهی پراز سرابی

اندیشه وافکارتو پوچ است

مانندحباب رویِ آبی

سرمایه تو ززندگی چیست؟

درفکر رفاه وعیش نابی

دنیا به تلاش و کارو بارست

زحمت نکشی رو به ترابی

داری به دلت نیاز بسیار

اما تو بدون آب وتابی

خواهی که بماند زتو نامی

این چهره برون کش زنقابی

دنیاچوبه افکارتو محتاج

سرمایه نما چندکتابی

دیوانه ومستانه بپاخیز

جامی بنما پراز شرابی

مانندغزال تیز پا باش

یااوج بگیرهمچو عقابی

غافل مشوازکوته عمرت

یک روز چومحکوم جوابی

تواشرف مخلوق جهانی

مگذار رَوی  رو به خرابی

....................

شعراز: علی اکبربوژمهرانی

1/4/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۴/۰۴ساعت 12:36  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

نقش نقاش

گفتمش نقاش را نقشی بکش درسینه ها

قدرتی اعجازکن عکسی بکش از کینه ها

قلب را روشنگه امواج ایمانت نما

ترس را ول کن بیا قلبی بکش از پینه ها

مهربانی را بکش ،سردی ببر از نقش خود

رمز و راز عشق را گاهی بکش در سینه ها

ازمحبتها واز نقش وصفای آن بکش

ازدلی و سینه ای خالی بکش از کینه ها

رنگهای شاد خود را مستفاد نقش کن

سبززیبای طبیعت را بکش بی تیره ها

خانه روشن بکش از نورالطاف خدا

خانه را پرکن زشادی،دورآن آیینه ها

آسمان را همره خورشید نورانی بکش

ماه را مانندگوی روشن آدینه ها

......................

علی اکبربوژمهرانی

........¶¶¶

......¶*....¶¶

.....¶*........¶

.....¶*...*...¶¶............¶...¶¶

.....¶*..**..¶¶...........¶*.¶.¶¶¶

......¶****¶¶.........¶***¶...¶¶¶

........¶***¶..........¶***¶¶...¶¶¶

..........¶*¶...(////...¶***¶......¶¶

..........¶¶..((///////..¶*¶...........¶

........¶*...................*¶

......¶*...\\.............//...*¶

.....¶*.... @ ........ @ .... *¶

......¶*.............Y..........*¶

.......¶*........I_I_I ........*¶

..........¶*................*¶

..............¶*,,,...,,,,*¶

.................\\\\\))////

..........¶¶.¶*...........*¶ ¶¶*:

......¶......¶*...............*¶....¶

..¶......¶*..... ........ ......*¶.....¶

¶.....¶*...........................*¶....¶

¶.....¶*.............✿............*¶....¶

¶¶¶¶*..............................*¶¶¶¶

.........¶*............¶..........*¶

.........¶*............¶..........*¶

..........¶*...........¶.........*¶

............¶*.........¶.......*¶

..............¶*.......¶.....*¶

......¶¶¶¶¶¶...¶..¶.:.¶...¶¶¶¶¶¶

...¶¶¶¶¶¶¶_¶¶✿¶¶¶✿¶¶..¶¶

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۲۹ساعت 23:33  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

چند کلام کوتاه - شعر

                      

                       چند کلام کوتاه

                                    1 - دگرحس شقایق را ندارم

دگرغوغای عاشق را ندارم

درونم خسته و قلبم شکسته

دگرحال خلایق را ندارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 – ندانم خستگی منشا ز کِی داشت

ندانم بی کسی راهی زپِی داشت

فقط غمگین وزار و بی سپاسم

ندانستم که دل آهی ز پِی داشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – ذلالتهای خود بسیاردیدم

دلی آغشته وبیمار دیدم

ندیدم لحظه ای خود را چوعاشق

ولی خال لب دلدار دیدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 – شبی در خواب دیدم دلبرم را

تقلّای دل خاک برسرم را

طلب بنمودم از او جرعه ای عشق

نشانم داد افسار خرم را

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز علی اکبربوژمهرانی

21/3/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۲۱ساعت 23:57  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

غم وغربت

روزگاری غم بدنبالم دوید

من نمیدانم چرا آهم ندید


گفتمش ای غم تو کِی ترکم کنی

گفت چشمان تو غربت راندید


گفتمش غربت مگربیگانه است؟

گفت ازغربت کسی بدترندید


گفتمش حاصل چه باشد حرف تو؟

گفت می خواهم ترا باشم نوید

..........................................

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

20/3/1391


+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۲۱ساعت 0:32  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

شهر

زندگی داریم در شهر شلوغ

شهری مملو از شلوغی و دروغ

شهر دارد اِزدحام جمعیت

مردمی باهر زبان و سِنخیت

هرخیابان پر زماشین وموتور

دود  و بوق وسرصداهای موتور

خانه ها تا عرش بالا رفته است

شادی مردم به یغما رفته است

شهربعضی را به هم بیگانه کرد

ازتورّم بعض را دیوانه کرد

شهربرهم می زند اعصاب را

خُفته می سازد دل بی تاب را

شهر می باشدپراز امکان وسود

لیک عمرت می شود کوتاه و زود

شهرگفتم شهربشنیدی عزیز

شهرمی باشد مرا جای گُریز

...................

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

17/3/1391

 

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۱۷ساعت 23:50  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

گمگشته


گرنکته دان عشقی  دعوت به این حکایت

گــرعاشق بهشتی   بنمای این روایت

دنبال سرنوشتی  فرمــان عشق باید

اندرخرابه دل  بنــویس این درایت

نگذارقلب عاشق  بیگانه سوز گردد

دنبال یار باشد  اندوه بی نهایت

دنبال راه گردی  راه درست پیما

مگذارتابیفتی  در چاه راه غایت

همسو به ازدحامی  غرقی میان آنها

لابُدتورا همین است  تفسیراین حکایت

جانا روانه گردان  دل را بکوی غُربت

غُربت بهانه توست  هردَم مَکن شکایت

....................

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

9/3/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۱۰ساعت 14:54  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

نماز

نماز

رازعشق ورازدل ،راه نیـــازست نماز

گفتگوباخالقی چون بی نیــازست نماز

دوریِ مومن زکـــاروبـار این دنیا بُوَد

مرز بین کفروایمان ،هم نمازست نماز

نـوریـست زسـوی ازلـی هـدیـه بـه ما

نوری بـه هدایـت پـل صـراط ست نماز

حقـا که چـنیـن گـفـت امـام صــادق(ع)

مــوجـب زشـفـاعـــت مـعــادسـت نماز

سرمـایه ای از بــرای دیـن ودنیـاسـت

دانــی سـبـب عـــــشق عـبـادسـت نماز

................

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۰۹ساعت 0:3  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

صاحب حُزن

من به حال دل بیمار تو آگاه شدم

حالتی دست به من داد که بیگاه  شدم

ناله و شیوَن وبیداد مرا افزون شد

همسفر با طَبَق آه به ناگاه شدم

هرکجا گر قَدَح از باده ی مستی دیدم

هم نوا با دو سه تا ناله ی در چاه شدم

دست تقدیر مرا صاحب محزونم کرد

دست تقدیر شکستم به خود آگاه شدم

سنبل عشق نشانش به کجا می باید؟

منِ محزون زچه رو  راهی آنراه شدم

قلم وکاغذ و جوهر نتوانند جواب

از کجا تا به کجا من سببِ آه شدم

ــــــــــــــــــــــــ

شعر از علی اکبربوژمهرانی

5/3/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۰۶ساعت 23:14  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

عُقده

 

لبریزم از سکوت ، خاموش وبی صدا

همواره مانده ام ، بی تار وبی ندا

ناگفته های من  ، فوّاره می زند

ای کاش های من ، خمیازه  می زند

لبریزم از سکوت  ، مثل اَقاقیا

سردو فراریَم ، همپای اشقیا

ماندم ،چرا که دل ، افسوس می خورد

از عقده درون ، هِی سوزمی خورد

قلبم شکسته و ، اشکم شده روان

از داد بی کسی ، عمرم شده خزان

تنهاییَم مرا ، باخود چه می بَرَد

غم نیز با خودش ، من را نمی بَرَد

سوز دوگانگی  ، سوزانده اس مرا

دوران عاشقی  ، فرمانده اس مرا

ای کاش این قلم  ، می گفت ومی نوشت

درد دل مرا ، برراه سرنوشت

من عهد گفته و ، حجت نَهَم تمام

هر چند این عمل  ، ماندست ناتمام

ــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

1391/3/2

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۰۲ساعت 23:22  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

سکوت دل

در سکوت شب ، هنگام تمرگیدن دلهای خموش ،

می توان قصه نوشت

می توان شعرنوشت

می توان سجده نمود

 می توان اشک بروی گونه ها جاری کرد

یا که ساکت شدو شب را به سکوتی پرمهر،

سپری کرد...........

کاش می شد قبل آن،

مابتوانیم تفکربنماییم ودرآن خلوت شب،

قصه عشق به کاغذ بکشیم

کاش می شد بشود ،لحظه تنهایی را ،

با مداد و ورق خویش به یغماببریم.

کاش می شد که قلم نای نوشتن می داشت

وزبان جرءات گفتن می داشت

یا اگر جرءات گفتن را داشت

می توانست بگوید که چرا بعضی ها ،

راه خود کج کردند

سرتعظیم بسوی دگران خم کردند

ولی افسوس................

خدایا تو خودت می بینی

تو خودت می دانی

که چرا راه شقایق بستند

وچرا عهد خلایق ، اندکی صبر نکرد

زودغافل شده وراه به بیراهه سپر کرده و

غافل زهیاهو ی زمان...............

وای ...........

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعر از علی اکبربوژمهرانی

1/3/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۰۱ساعت 21:26  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

سزای عمل

من سزای عمل خویش ندانم جانا

ره تاریخ درازست نخوانم جانا

 

سوتی سوته دلان معرکه ماشده است

هم مسیر ره آنان نتوانم جانا

 

آدمی خلقت عمرش به پشیزی باشد

من در این کوته عمربی نشانم جانا

 

صبح خورشید زکوهی بِدَرآیداما

صبحِ امروز به دیروز نمانم جانا

ــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

27/2/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۰۱ساعت 13:57  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

شب بارانی

درهجوم رعدوطوفان ،  شبِ بارانی ست امشب

سرزمین عشق وایمان  ، شبِ بارانی ست امشب

لاله ای ازغنچه وا شد در ترنم های باران

لاله ها شبنم گرفته  ، شبِ بارانی ست امشب

خنده بر لبها دمیده  هق هق مردم بلنداست

خنده ها جولان گرفته  ، شبِ بارانی ست امشب

یه کلاغ روی سپیدار سینه ای پر ازهیاهو

ترس دارد چونکه اورا ، شبِ بارانی ست امشب

کوچه ها خیسند وباران راه خود را باز کرده

اهل کوچه پشت شیشه ،  شبِ بارانی ست امشب

گاه گاهی برق و نوری کوچه را روشن کند چون

فصل بارش شده آغاز ،  شبِ بارانی ست امشب

ابرهای تیره امشب آسمان را کرده مبهم

شب ، زِهَر شب تیره تر چون  ، شبِ بارانی ست امشب

گفته ی شاعر که گفته زیرباران بایدَت رفت

پس رها کن قلب خود چون  ، شبِ بارانی ست امشب

هجمه های باد وطوفان حالتی دارد هراسان

لیک ترست را نباید ، شبِ بارانی ست امشب

ـــــــــــــــــــــــــ

شعر از علی اکبربوژمهرانی

27/2/1391

 

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۲۷ساعت 19:59  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

پول

هیچ می خواهی بدانی پول چیست؟

راز ثروتمند با بی پول چیست؟

پول برجانها طراوت می دهد

مایه عشق است وحاجت می دهد

پول گاهی می شود افسار دست

گاه دیگر می شود ابزار پست

پول بعضی را کند حاجت روا

بعض دیگر را به درمانی دوا

عقل وهوش مردمی را می برد

وقت دیدن برق چشمش می پَرَد

قدرتی دارد که حتی بی سواد

می شود بالاتر از یک باسواد

زندگی بی پول رسوا می شود

همچنین با پول بَلوا  می شود

پول ازمردم شکایت می کند

ازنداری ها حکایت می کند

پول باعث شد که بعضی از طمع

روی آوردند بر حرص و وَرَع

ظلمت شب را سیاهی پُر نمود

عاشقانش را زلذت خُل نمود

................

ادامه دارد..................

ـــــــــــــــــــ

شعر از علی اکبربوژمهرانی

23/2/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۲۴ساعت 23:29  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

دریادلان

کارمادریادلان دلدادگی درعشق نیست

کارمابی خانمان بیچارگی در عشق نیست

کارماسوداگری در حرم عشق بُوَد

مرغ عاشق بودن وعاشق شدن برعشق نیست

عاشقی مردانگی می خواهد ودر بِدَری

کارماسوته دلان در بِدَری در عشق نیست

سایبان عاشقی یک سایبان محکم است

حرمت این سایبان کار مَنی در عشق نیست

هرکه می خواهد به دنبال شقایقها رود

برود اما رهش همتاز بااین عشق نیست

ساربانا تا به کِی مامنتظرمانیم وتو

درجوارعشق برگویی هنردرعشق نیست

ازجوانی تابه پیری هرکسی عاشق شود

کارمامحمل نشینان عشق برهرعشق نیست

کوزه مجنون به دوشش مانده همچون تاکنون

چونکه لیلی همچومجنون دربدر در عشق نیست

مِی فروشان مِی خورندوساغری برپاکنند

حالت ساقی مِی آشفته درهرعشق نیست

وقت مادراین جهان یک فرصت کوته بود

عشق این عالم مجاز وقاطیِ هرعشق نیست

 جان ماقربان آن عشقی که عالم راستود

این ستودن خالی ازجان دادن در عشق نیست

ـــــــــــــــــــــــ

شعرازعلی اکبربوژمهرانی

15/2/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۲۳ساعت 13:57  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

اهل ایرانم


من اهل ایرانم-اهل سرزمین پارس

سرزمین چهارفصل و سرزمینی باطبیعتهای زیبا

سرزمین شیرمردان وابَرمردان حق

سرزمینی باطراوت باصفاوباتفاوت

سرزمینی مملو ازاسلام ودین

سرزمینی که در آن مردم آن بیدارند

بانگاهی عاقبت بین، ودلی شاد و مُخی پُر

سرزمینی در میان سرزمینهای دِگَر،پرزافکاری فراوان

میهنی دارم که در آن خاطراتی از بزرگان وعزیزان

موج موج وپرتلاطم –قصه های شیرمردان وسپه سالار مردان

ازقدیم وازکنون در پرتو خورشیدتابان وبه سرمای زمستان

هرکجابودند وهستند بادلی عاشق به میهن،

همچنان درروبروی دشمنی با کینه و پرازطمعهای فراوان

سینه های خود سپرکرده،به جنگ با عدو ،

چشم از زن وفرزند ومال وجان خودبسته ،شتابانندو عاشق،

همسفربا اقتدارو افتخاری بس عجیب وماندنی،در خاطرات سبز مردم.

من اهل ایرانم –اهل استان خراسان،

ساکن شهرمولایم رضا(ع)،شهرمشهد-شهرمردان خدا

شهرعلم ومعرفت

شهرمردانی چون برونسی-کاوه علیمردانی و..............

 زاده روستایم-روستایی سرسبزو قشنگ-تابع نیشابور

روستایی باصفاوباطراوت

مردمی دارد که باهم مهربانند و صمیمی

اهل علم واهل ایمان

روستایم را دوست می دارم-دوست می دارم چون:

زاده آنجایم –افتخارم اینست –

مردم هموطنم ،ازقدیم الایام ،اهل زحمت بودند

اهل کشت وبرداشت-اهل خویشتن داری

متعهدبه نظام،دوستدار رهبر،دوستداران امام

اهل نیشابورم-روزگارم خوبست-راضیَم من به رضای حقم

هرچه تقدیر من است

گرچه بیچاره ایَم که به معبود جفا بنمودم

به ازای بهره از نعمت او،شکرنعمت ننموده ،طمع وحرص به بالا بردم

آدمی این باشد شکرنعمت نکتد حال ما خسته دلان ،حال آن بیماریست

 که ندارد جانی وبه امید فنا دست دعا می دارد

دوست دارد برود ،برود سوی خدا،تاشود راحت ازاین درد و بلا

وشود راحت ازاین دارفنا ،حال ما اینطورست

حالتی ناخالص ،

من از آن مردمیَم که دراندیشه پول وثروت ،دل به دنیا بستم

وبه امید رسیدن به طلا،راه خود گم کردم

نتوانستم به خدایم برسم –نتوانستم من به دعا وبه نمازم برسم

حالتم حالت رندان جفا،حالتی بی مایه،حالتی رو به سقوط

من عاصی نتوانم به خدا فکر کنم

نتوانم به شب و روز وبه فردای خودم فکر کنم

نتوانم چو به باران خداو به تب آینه ها وبه پرو بال ملائک ،

به همان مردم عاشق، به ندای آسمانی،

به صدای بلبلان وشب زنده دلان فکرکنم

مرد بیچاره منم،در ره چاره منم

لیکن آمد به سراغم یک تلنگُر-یک نشانه-یک صعود

فرصتی داد به من تابتوانم باشم

فرصتی از خورشید –فرصتی از باران

لاله هارا دیدم-قصه ها بشنیدم –گل قرمز چیدم

حال من حال نیاز است کنون

حال من حالت مردان خداست

حال من حالت کودک چو به هنگام وجود

صاف وساده پاک ومعصوم،ولی:او به توجه محتاج،

منم همچون کودک ،فرصتی یافته ام-ونیازم کم نیست

دست من دست به دامان کسی ست :که بهاری باشد

دل او مملو از انوار الهی باشد-بتواند کمکی برمن بیچاره کند

دستهارا باید شست –به جلو باید رفت

در مسیرباد نوروز-رها باید رفت

قصه ها باید گفت-حرفها باید شنید

دل به دریای جنون باید زد،

رفت تا انتها-رفت تا پیش خدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

16/2/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۱۶ساعت 12:13  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

مناجات


یک روز نشستم به خودم فکرنمودم

دیدم که عجب  عمربه بیهوده نمودم

عمرم تلف و زوال نعمت بسیار

گردیده به حال وروز خود چون هشیار

دستم به دعادراز کردم به نیاز

درخلوت خود شروع کردم به نماز

گفتم به خدای حیّ متعال

یارب نظری کن برسم من به سوال

من بنده ناچیز وحقیرت هستم

غرق گنه وخار وذلیلت هستم

تاحال که زندانی نفسم بودم

بیگانه به ایام اَلَستم بودم

رحمی بنما مرا گناهم توببخش

قلبم زسیاهی بِدَرآر وبِدَرَخش

خواهم که ازین به بعدآگاه شوم

دنبال ره درست و بی چاه شوم

جویای طربقتم به هرسوی دوان

دنبال حقیقتم به هرکوی روان

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

شعر از علی اکبربوژمهرانی

13/2/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۱۵ساعت 23:29  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

معلم

معلم ساربان علم وعشق است

معلم میزبان مهرو عشق است

معلم سایه بان معرفتها

خریدار دل بیدارعشق است

معلم شاهکار مهربانی

جلودار و همی سردارعشق است

معلم شمع در محبت

بسی او از خریداران عشق است

صداقت در مرامش موج دارد

دلش همواره اسکادران عشق است

معلم ریسمان عالمین است

طنین روحبخش ماه عشق است

معلم چون پدر بی خواب وبی تاب

ازاین بابت که او مصداق عشق است

شب وروزش همه در فکرتعلیم

سر و سرّ درونش درد عشق است

معلم را نباید بُرد از یاد

مقام او مقام اهل عشق است

ـــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبر بوژمهرانی

10/2/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۱۳ساعت 14:16  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

لحظه آشنایی


همچوپروانه دلم تاب وتبش پروازاست

همچوبلبل به شب وروز غمش آوازاست

ره معشوق ندانم به کدامین راه است

هررهی می روم آخر به همان آغاز است

جلوه یار بدیدم چوبه هنگام نماز

دل نه آن بود که قبل از نظری باناز است

رُخ معشوق بدیدم دلم آتش بگرفت

قلبم ازجابِدَر و ذکر لبم مهناز است

نه چو مجنون نه چوفرهاد به عشقی پابند

که سراپای وجودم همه در پرواز است

مُطربامعنی  این عشق ندانی چیزست

معنی عشق حقیقی دلبری طناز است

آخرالامر ززاری دلم خسته شدم

پی معشوق گرفتم ، سفری آغاز است

قصه عشق ندانسته گرفتار شدم

بین عاشق شدن و خلوت دل یک راز است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی5/2/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۰۷ساعت 0:13  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

ای خواهرم


باتوام ای خواهرم

خواهرم تاج سرم

بشنو این حرف دلم

حرفهاومشکلم

گفته ام را پند گیر

زندگی از سربگیر

راه توراه خداست

تاابدبی انتهاست

راه زهرای بتول

دخترختم رسول

حرف زهرا این بُوَد

کفرشیطان کین بُوَد

گربپوشانی خودت

زندگی شیرین بُدَت

دختراسلام ودین

می کند این را یقین

کَندرین دنیای بد

راه شیطان این بُوَد

حیله ونیرنگ او

بدترازتیغ عدو

چادرت برسرنما

حیله خاکستر نما

چشم خودرا پاک کن

بدحجابی خاک کن

برپلیدی چیره شو

مثل کرم پیله شو

باحجابت درس ده

بدحجابان ترس ده

چادرت ارزنده دار

تاکه باشی برقرار

راه خود کن انتخاب

گرکه هستی در سراب

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی3/2/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۰۵ساعت 23:28  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

قرآن


ای مسلمان تا توانی پیش خودقرآن بخوان

گرنداری،یاکه داری ، پیش خودقرآن بخوان

حرمت قرآن نگه دارو مسلمانی نما

زندگی شیرین کن وهرروزِ خودقرآن بخوان

لحظه های ناب خود را گرغنیمت بشمُری

لحظه ای مانوس قرآن شو کمی قرآن بخوان

مشکلات زندگی گرکه امانت را برید

دل به آرامی نما، مشکل گشا،قرآن بخوان

راه ورسم زندگی راگربدنبالش روی

هرچه می خواهی بدانی ، لاجرم قرآن بخوان

قلب تو خواهی شود روشن زاذکار خدا

روشنی بخش قلوب مومنین ، قرآن بخوان

یااگرخواهی به جنت چهره نورانی کنی

درهمین دنیا که هستی دم به دم قرآن بخوان

دم به دم قرآن بخوان وغافل از قرآن مشو

عامل اعمال آن و بی درنگ قرآن بخوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی3/2/1391

 

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۰۴ساعت 22:1  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

امام سجاد(ع)


یادگارکربلا سجاد(ع)باشد

افتخارانبیا سجاد(ع)باشد

چهارمین مولای شیعه او بُوَد

میوه باغ خدا سجاد(ع)باشد

سجده اش آنقدرطولانی بُوَد

کَزهمین رو نام او سجاد(ع)باشد

اوعلی ابن حسین ابن علیست

مردانفاق وسخا سجاد(ع)باشد

داغ عاشورا دلش را خون نمود

خطبه خوان کربلا سجاد(ع)باشد

عاشق علم وعمل کردن به آن

شافع روز جزا سجاد(ع)باشد

پنجمینِ باکیان عالم است

جلوه صبر ووفا سجاد(ع)باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز :علی اکبربوژمهرانی2/2/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۰۳ساعت 14:22  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

فاطمیه

 
فاطمیه آمد و در دل عزاشد

قلب مولایم علی ماتم سرا شد

شیعه را از ماتمش خون گریه باشد

حضرت صاحب زمان صاحب عزا شد

ناله و آه وخزان در سینه افتاد

کوچه وبازار را غوغا بپا شد

گریه زهرا دگر خاموش گشته

  آه حیدرجانشین گریه ها شد

فاطمه از دار دنیا رخت چیده

آسمان را از غمش رخت عزاشد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی1/2/1391

 

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۲/۰۲ساعت 0:40  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

ظهور

   

آقا بیا بخاطر قرآن ظهورکن

یالااقل بخاطر یاران ظهورکن

گر ما بَدیم وبه غفلت به سر بریم

توسروری کن وبخاطرخوبان ظهورکن

ما لحظه ای نتوانیم بی تو سرکنیم

جانم ،بیا بخاطر باران ظهور کن

هرکس زکوی  تورخت برکشید،آدم نیست

مولا بیا بخاطر انسان ظهور کن

ازکودکی همَش سُراغ تو را می گرفته ایم

یارم بیا بخاطر طفلان ظهور کن

عمریست منتظرِ ظهور تو بوده ایم

عمرم هنوز نرسیده به پایان ظهور کن

فرصت نمانده برایم دِگر،بیا

تقصیر ما ببخش وبه ایمان ظهور کن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبر بوژمهرانی30/1/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۳۰ساعت 23:34  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

امام حسن (ع)

امام حسن (ع)


مردی زتباراحمدی بود حسن(ع)

سرمایه ومیراث نبی بود حسن(ع)

مظلوم ترینِ اهل بیت نبوی

دُردانه حیدرونبی بود حسن(ع)

قبرش به بقیع وحرمش لاموجود

درخُلق ورع مثل نبی بود حسن(ع)

ازفضل وکرامتش همین بس باشد

ابن علی(ع) وسبط نبی بود حسن(ع)

اهل ادب وحلم ووفاومنطق

ازهرجهتی مثل علی(ع) بود حسن(ع)

نسبت به کریم اهل بیتش دادند

در بذل وکرم مثل نبی بود حسن(ع)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی28/1/1391

 

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۹ساعت 19:8  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

امام حسین (ع)

ای لطف حق روی زمین

ای یادگارمه جبین

ای که دلت بشکسته اند

هم یار وهم اهل یقین


ای جدّتو نورالمبین

بابای توسرداردین

اُم تو زهرای بتول

بین النسا اوبرترین


ای کاروکسبت مسلمین

باشدهمه فکرتودین

کردی خودت راجانفدا

درراه حق در راه دین


ازجان واز اموال خود

ازدخترو فرزندخود

ازهمسر وازمال خود

بُگذشته ای در امردین


جانم فدایت می کنم

یارم،صدایت می کنم

خود،خاک پایت می کنم

ای سرورم ای بهترین


دنیا نداردچون وفا

فانی بود این جان ما

در آخرین لحظه ها

هستی شفیع متقین


ای کاش در دوران ما

بودی میان شیعه ها

تاعشق خود ثابت کنم

ازروی اخلاص ویقین


حلّال مشکلها تویی

قلب شقایقها تویی

بابای نُه نور خدا

هستی امام سومین


یک عمر نالان بوده ام

دربزم جانان بوده ام

دعوت نمامن را به خود

در کربلا وکاظمین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعرازعلی اکبربوژمهرانی28/1/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۸ساعت 21:26  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

احساس

می شوداحساس را سرمایه کرد

        می شود نوری نثار سایه کرد

               می شود دراندرون کوچه ها

                     فرصتی پیدا نمود و چاره کرد

                           می شود یک لحظه باخود دوست بود

                               یاکه با یک آه ،ترک خانه کرد

                                      می شود دلهای عالم راخرید

                                              یاجهانی را زخود بیچاره کرد

                                      می شود بالاله ای هم خانه شد

                              یاکه در سودای جان بیگانه شد

                      می شود یک لحظه غفلت کردورفت

              یا گرفتار نهالی  تازه شد

       می شود درآینه خود را ندید

باملائک ،آخرت،همخانه شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعرازعلی اکبربوژمهرانی

27/1/1391

 

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۸ساعت 0:20  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

تسلیت

**********************************
فرارسیدن ایام دهه فاطمیه برفرزندش امام عصر

حضرت مهدی(عج)

وهمه شیعیان جهان تسلیت باد

**********************************

یاس بهشت(حضرت زهرا(س))

لاله ای دردامن شب خاک شد

قبراو پیدا نشدافلاک شد


دُخت پیغمبربه زیرخاک رفت

همدم مولاعلی مهتاب شد


رازعشق وعاشقی برباد رفت

حرمت زهرافنادرخاک شد


مهربانی ها زدنیارخت چید

برکتی ازداردنیاپاک شد


درد پهلو جان زتن بیرون نمود

چون اسیرمردمی سفّاک شد


گریه روز وشبش خاموش شد

قلب شیعه  ازغمش غمناک شد


حال دل گویم چه آسان این طریق

راه زهرا تاابددریادشد


فاطمه دُرّ و خریدارش علیست

دُرّنایاب علی در خاک شد


زهرکین کارخودش را باز کرد

دخترخاتم دلش صدچاک شد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

17/1/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۷ساعت 18:12  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

ازعشق

چندیست دلم گرفته ازعشق

سرِّ دل من شکفته درعشق

من راچه سبب نشانه کردند؟

گویاکه دلم شکسته ازعشق

حرف دل من شنیده باشی

مجنون به وفا نشسته برعشق

گرقصه فرهادبدانی

شیرین به رهش نشسته ازعشق

هرکس به طریقی شده مجنون

گویا که طلب نموده ازعشق

هرجاکه قدم نهی ببینی

آثارصفابمانده ازعشق

شاعربه درون نظاره دارد

شعرش چه نوا گرفته از عشق

مردان حقیقی وخدایی

دنبال رهی رسیده برعشق

افسانه زندگی قشنگ است

چون رسم وفاگرفته ازعشق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۷ساعت 18:6  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

لب جوی

برلب جوی و رَه رود نشستم شب وروز

تاببینم رُخ زیبای تو را با همه سوز

سوز نادیدن تواشک مرا بیرون کرد

لحظه لحظه فکر تو حالت من محزون کرد

غُصه هاخوردم وغمهای کَلانی دیدم

رَه صدساله به یک شب زجمالت دیدم

من نه آنم که توانم قلمی بُگشایم

لیک اندازه حَدم جَنَمی بنمایم

شوق یک لحظه کوتاه جمالت دیدن

آرزوییست زباغ توگلی راچیدن

مرحبااین همه دل را به ربودن ازتو

صبر ایوب بباید که شوم همچون تو

لاله ودشت پرازگل به تو تقدیم کنم

جان ومالم به رضایت به تو تقدیم کنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی18/1/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۵ساعت 3:56  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

امام علی (ع)

علی ابن ابیطالب (ع)امیرمومنان باشد

امیدویاور ویار دل مستضعفان باشد

ولی وجانشین آخرین پیغمبرعالم

امیرالمومنین حیدر ندای آسمان باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به زهراهمسری دلسوزو بس عاشق

به فرزندان خود بابا وچون دُر گران باشد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به فرزندان بی کس می کِشد دست نوازش را

فقیران ویتیمان را همیشه مهربان باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به تقوا وعبادت تاسحر بیدار

زتنهایی وغربت همدمش چاه نهان باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به جنگ باعدو اول کسِ میدان

به مردی وشجاعت نام او وِردِ زبان باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمردان حقیقت جوعلی(ع) تنهاترین باشد

بسی فرمانده مردان ومالک اشتران باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علی(ع) حق است وحق هم باعلی(ع) باشد

که درمحشر علی (ع)حتماً شفیع مومنان باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگردنبال نامی از برای خود

بگویم من علی زیباترین نام جهان باشد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضیلت ازعلی(ع) خواهی همین بس

که اوتنهاترین مولودکعبه در جهان باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعر از علی اکبربوژمهرانی3/1/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۳ساعت 13:57  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

روزباران

        

بازباران   دربهاران

غُرشِ ابری شتابان

نغمه های رعدوطوفان

می دَمَد برماخروشان

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

کوچه سردزمستان

برف وسرماهای سوزان

سردی وخواب درختان

می شود یِکدم هراسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

می شودخورشید،تابان

می رودفصل زمستان

می زندبرگ درختان

ساز و آواز بهاران

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرغ نوروزی شتابان

دم به دم چون نغمه خوانان

می کند دلهای مارا

شادوخرم چون گلستان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                               شعرازعلی اکبربوژمهرانی16/1/1391

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۲ساعت 19:22  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

آقا به این روایت محدود برنگرد!!!

اصلا به این هزاره ی موعود برنگرد

این بار گل نمی دهد این آتش خبیث

دیگر به دام آتش نمرود برنگرد

آن روز میرسد که زمین لایق تو است

حالا برای عده ی معدود برنگرد

جاری شدست در نفس سرد باتلاق

ماهی من به دامن این رود برنگرد

مردم همه خوشند به دوری و دوستی

انکار میشوی به زمین زود بر نگرد
******************
                                             امیراحسان دولت آبادی
+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۰ساعت 23:58  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

عطش عشق

ساقیاحال من خسته به عالم برسان

لطف خودرابه من خسته زعالم برسان

گرگلم یاگرکه خارم من ،تراسودی نیست

حال بیمار مرا بین وبه عالم برسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساقیا ازعطش عشق ،چه مدهوشم من

این عطش را گر که دیدی تو به عالم برسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساقیامن به طلب سوی تو کردم نظری

طلبم را تو بتقدیم،وبه عالم برسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من زانفاس خوشت بوی صفا می شنوم

قدری ازآن به من وقدری به عالم برسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حالتم حالت مستان ورهم راه توبود

ره خود را زکرامت تو به عالم برسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ازکرم لطف نما و زکرامات خودت

برمن خسته دل وبرهمه عالم برسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالَمی منتظر فیض حضور توشدند

پس بیا آمدنت را توبه عالم برسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                           شعراز:علی اکبربوژمهرانی

                                                   

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۰۲ساعت 23:52  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

بی نصیب

شعرگویم من زاحوالات خود

ازندانم کاری وحالات خود

کرده ام عمرم تباه وبی نصیب

مانده ام عمری زامکانات خود

سالها می آیدورد می شود

من هنوزم مانده در ماهات خود

جای آنکه فکرفردایم شوم

لیک مبهوتم به ابهامات خود

حافظ وسعدی ره خود یافتند

من ولی غافل زاحوالات خود

عمر من دارد به آخر می رسد

من عقب مانده زماهیات خود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعر از :علی اکبر بوژمهرانی

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۰۲ساعت 23:22  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

حضرت محمد(ص)

خاتم پیغمبران ، ختم الرّسل باشدمحمد(ص)

صاحب فضل وکرم درهرزمان باشد محمد(ص)

ازخدا دارد برای مردمش پیغام حق را

چونکه در یکتاپرستی ،مه لقا باشدمحمد(ص)

تارک دنیا وبودش روز وشب فکررسالت

چونکه دنیاازبرایش بی وفا باشدمحمد(ص)

درتمام عمر خودهرگزنبینی مثل او

صاحب هفت آسمان وبی ریا باشدمحمد(ص)

دختری دارد که دردنیاودر عالم تک است

لحظه لحظه ازبرایش جانفدا باشدمحمد(ص)

باشداورا همسری همزادوهمجنس خودش

مرتضی را دردو عالم مقتدا باشدمحمد(ص)

ازعلی (ع)و فاطمه(س) هرگزنباشدبهتری

چونکه باآنها دمادم همنوا باشدمحمد(ص)

بود آنها را ثمراززندگی گلهای خوشبو

اولینِ پنجتن آل عبا باشد محمد(ص)

علم وحلم وعزتی دارد نمونه

بهترین بندگان نزد خدا باشدمحمد(ص)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبر بوژمهرانی

 

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۰۲ساعت 23:20  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

{روز رفتن(مرگ)}

می رسد روزی که دل تنها شود

بی کس وبی یارو بی لیلا شود

می رسد روزی که جسم وجان ما

زیرمُشتی خاک وگِل رسوا شود

می رسد روزی که بایک پیرُهن

وقت دل کندن ازاین دنیا شود

می رسد روزی که دیگردیرنیست

نامه اعمال ما پیدا شود

می رسد روزی که بی هم می شویم

یک به یک رفتن مُهیا می شود

می رسد روزی که هر کس بوده ایم

ناله اطرافیان برجسم ماپیداشود

پس بیاتازنده ایم کاری کنیم

روح ما آرامشش امضا شود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراز:علی اکبربوژمهرانی

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۰۲ساعت 23:18  توسط علی اکبربوژمهرانی  | 

مطالب قدیمی‌تر